Algemene ledenvergadering 20 februari 2020.

Datum: 04 februari 2020

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van sv A.S.C.’75.

Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 20 februari 2020, in de kantine van de voetbalafdeling van ASC.

Aanvang 21.00 uur.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 29 november 2018. Deze zijn te vinden op de site van ASC.

3. Jaarverslag Secretaris seizoen 2018 – 2019. Dit is binnenkort te vinden op de site van ASC.

4. Jaarverslag Penningmeester seizoen 2018 – 2019.

5. Verslag van de Kascommissie.

6. Verkiezing nieuwe Kascommissie.

7. Vaststelling begroting seizoen 2019 – 2020.

8. Bestuursverkiezing: Gerrit van Dijk is aftredend, maar herkiesbaar. Uiteraard kunnen ook door de leden kandidaten worden ingebracht, tot voor het begin van de vergadering. Bij deze kandidaatstelling dient een door de kandidaat ondertekende bereidverklaring te worden overlegd.

9. Eventuele mededelingen

11. Rondvraag: Dit betreft alleen zaken die met het hoofdbestuur te maken hebben. Zaken over voetbal, tennis en loopgroep horen thuis op de ledenvergaderingen van die afdelingen

12. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Webshop
Webshop svASC'75 Rondje voor svASC'75
Sponsoren
grbo
  • tral
  • nive
  • sibl
  • jbk